Aktualności

12 listopad 2015

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli PFRON to organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Jest to fundusz celowy powołany, by umożliwić dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także do realizowania celów pokrewnych związanych z osobami, w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności. Fundusz utworzono na mocy ustawy z 9 maja 1991r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Pod koniec 2014 roku weszły w życie przepisy utrzymujące PFRON jako jednostkę posiadającą osobowość prawną oraz zachowujące zarząd i radę nadzorczą.

więcej
21 październik 2015

Pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia pracownikom odzieży i obuwia ochronnego w dwóch przypadkach:

  • Jeśli odzież własna pracownika może się zniszczyć lub zabrudzić,
  • Jeśli takie są wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
więcej
01 wrzesień 2015

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister właściwy ds. pracy.  Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy oraz funkcjonowania tego funduszu określają przepisy art. 103-110 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W obecnym kształcie Fundusz Pracy działa od 1990 roku.

więcej
26 sierpień 2015

Wskutek utrzymujące się deflacji prognozuje się, iż w 2016 roku nastąpi obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych. Szacuje się, że obniżka podatków może wynieść 1,2 proc.

więcej
Back to top